PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Politechnika Białostocka

Logo Politechniki

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny, Białystok, ul. Wiejska 45D

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół prac w dziedzinie radio­elektro­niki, aparatury elektro­nicz­nej – w tym aparatury me­dycz­nej, tele­ko­mu­ni­kacji i kom­pa­ty­bil­noś­ci elek­tro­mag­ne­tycz­nej. Ka­te­dra or­ga­ni­zu­je i dba o rozwój kie­run­ku studiów Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja. Pracownicy Katedry pro­wa­dzą zajęcia dydaktyczne przede wszyst­kim dla stu­den­tów tego kie­run­ku, a także wybrane zajęcia na kierunku Elektro­technika.

Erasmus

Laboratoria

Strony pracowników

Inne strony