the author
Grzegorz Kraszewski
Strona domowa
Facebook Google+

Projekty

Piszę opro­gra­mo­wa­nie głów­nie na Morph­OS-a i Ami­ga­OS (kla­sycz­ny Ami­ga­OS 3). Zda­rzy­ło mi się też na­pi­sać co nieco dla Win­dows, ostat­nio pro­gra­mu­ję rów­nież pod Li­nuk­sem i An­dro­idem. Moim ulu­bio­nym ję­zy­kiem pro­gra­mo­wa­nia jest C, ale piszę rów­nież w C++, Lua, Javie, Ja­va­Scrip­cie i PHP oraz w asem­ble­rach pro­ce­so­rów M68000 i Po­werPC.

Drobne programy

Na razie opisy tylko po angielsku.

Artykuły

Po­niż­szy wy­kaz za­wie­ra ar­ty­ku­ły na­pi­sa­ne po pol­sku, wy­kaz ar­ty­ku­łów po an­giel­sku jest na an­giel­skiej wer­sji stro­ny.

Notatnik sieciowy

Zwany też blogiem

Recenzowane prace naukowe

Wszyst­kie prace są w ję­zy­ku an­giel­skim, zo­sta­ły na­pi­sa­ne zanim za­koń­czy­łem ka­rie­rę na­ukow­ca. Więk­szość z nich do­ty­czy cyfro­wego prze­twa­rza­nia sy­gna­łów, w szcze­gól­no­ści z uży­ciem jed­nost­ki wek­to­ro­wej Al­ti­Vec pro­ce­so­rów z ro­dzi­ny Po­werPC.