PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2017

10 stycznia 2017

dr inż. Adam Nikołajew

Me­to­dy­ka wy­bra­nych te­stów od­por­no­ści urzą­dzeń na zmia­ny na­pię­cia zgod­nie z nor­ma­mi serii IEC/EN 61000

Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne wy­ma­ga­nia, ukła­dy po­mia­ro­we oraz me­to­dy­ka po­mia­rów, sto­so­wa­ne pod­czas te­stów od­por­no­ści urzą­dzeń na zmia­ny na­pię­cia w na­stę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  1. Zmia­ny i za­ni­ki na­pię­cia za­si­la­ją­ce­go urzą­dzeń sta­ło­prą­do­wych na pod­sta­wie norm: IEC/EN 61000-3, IEC/EN 61000-17 i IEC/EN 61000-29.
  2. Obec­ność har­mo­nicz­nych zgod­nie z nor­ma­mi IEC/EN 61000-3 i IEC/EN 61000-13
17 stycznia 2017

dr hab. inż. Renata Markowska

Ba­da­nia od­por­no­ści na tłu­mio­ne prze­bie­gi si­nu­so­idal­ne (IEC/EN 61000-4-12) oraz na tłu­mio­ny prze­bieg oscy­la­cyj­ny (IEC/EN 61000-4-18)

Po­da­no ze­sta­wie­nie norm do­ty­czą­cych pro­wa­dze­nia badań kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej: serii PN-EN 55015 (Wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej i metod po­mia­ru za­bu­rzeń ra­dio­elek­trycz­nych oraz od­por­no­ści na za­bu­rze­nia) oraz PN-EN 61000-4 (Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na. Me­to­dy badań i po­mia­rów). W dal­szej czę­ści se­mi­na­rium przed­sta­wio­no wy­ma­ga­nia i za­sa­dy pro­wa­dze­nia badań od­por­no­ści urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych na za­bu­rze­nia prze­wo­dzo­ne o po­sta­ci tłu­mio­nych prze­bie­gów si­nu­so­idal­nych (PN-EN 61000-4-12) oraz tłu­mio­ne­go prze­bie­gu oscy­la­cyj­ne­go (PN-EN 61000-4-18).