PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Seminaria KTiAE w roku 2017

10 stycznia 2017

dr inż. Adam Nikołajew

Me­to­dy­ka wy­bra­nych te­stów od­por­no­ści urzą­dzeń na zmia­ny na­pię­cia zgod­nie z nor­ma­mi serii IEC/EN 61000

Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne wy­ma­ga­nia, ukła­dy po­mia­ro­we oraz me­to­dy­ka po­mia­rów, sto­so­wa­ne pod­czas te­stów od­por­no­ści urzą­dzeń na zmia­ny na­pię­cia w na­stę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  1. Zmia­ny i za­ni­ki na­pię­cia za­si­la­ją­ce­go urzą­dzeń sta­ło­prą­do­wych na pod­sta­wie norm: IEC/EN 61000-3, IEC/EN 61000-17 i IEC/EN 61000-29.
  2. Obec­ność har­mo­nicz­nych zgod­nie z nor­ma­mi IEC/EN 61000-3 i IEC/EN 61000-13
17 stycznia 2017

dr hab. inż. Renata Markowska

Ba­da­nia od­por­no­ści na tłu­mio­ne prze­bie­gi si­nu­so­idal­ne (IEC/EN 61000-4-12) oraz na tłu­mio­ny prze­bieg oscy­la­cyj­ny (IEC/EN 61000-4-18)

Po­da­no ze­sta­wie­nie norm do­ty­czą­cych pro­wa­dze­nia badań kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej: serii PN-EN 55015 (Wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce apa­ra­tu­ry po­mia­ro­wej i metod po­mia­ru za­bu­rzeń ra­dio­elek­trycz­nych oraz od­por­no­ści na za­bu­rze­nia) oraz PN-EN 61000-4 (Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na. Me­to­dy badań i po­mia­rów). W dal­szej czę­ści se­mi­na­rium przed­sta­wio­no wy­ma­ga­nia i za­sa­dy pro­wa­dze­nia badań od­por­no­ści urzą­dzeń elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych na za­bu­rze­nia prze­wo­dzo­ne o po­sta­ci tłu­mio­nych prze­bie­gów si­nu­so­idal­nych (PN-EN 61000-4-12) oraz tłu­mio­ne­go prze­bie­gu oscy­la­cyj­ne­go (PN-EN 61000-4-18).
21 lutego 2017

dr inż. Jarosław Wiater

Za­gro­że­nie po­ża­ro­we po­wo­do­wa­ne wa­dli­wy­mi ogra­nicz­ni­ka­mi prze­pięć

Na pol­skim ryn­ku ist­nie­je bar­dzo du­ża roz­bież­no­ść de­kla­ro­wa­nych i fak­tycz­nych pa­ra­me­trów ogra­nicz­ni­ków prze­pięć. Wy­bu­cha­ją­ce wa­ry­sto­ro­we ogra­nicz­ni­ki prze­pięć tzw. „B+C”, któ­re są ma­so­wo spro­wa­dza­ne z Chin, nie chro­nią de­dy­ko­wa­nych im in­sta­la­cji i urzą­dzeń. W wie­lu przy­pad­kach sta­no­wią rów­nież za­gro­że­nie dla zdro­wia i ży­cia lu­dzi. Pod­czas wy­stą­pie­nia za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną wy­ni­ki ba­dań urzą­dzeń ogra­ni­cza­ją­cych prze­pię­cia do­stęp­nych na ryn­ku pol­skim.
25 kwietnia 2017

dr inż. Andrzej Zankiewicz

No­we ele­men­ty wpro­wa­dzo­ne w spe­cy­fi­ka­cji 5.0 stan­dar­du Blue­to­oth

W ra­mach se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną no­we ele­men­ty wpro­wa­dzo­ne w spe­cy­fi­ka­cji 5.0 stan­dar­du Blue­to­oth. Stan­dard ten zo­stał wy­da­ny w grud­niu 2016 ro­ku, a wpro­wa­dzo­ne w nim zmia­ny w sto­sun­ku do po­przed­niej spe­cy­fi­ka­cji (Blue­to­oth 4.2) obej­mu­ją przede wszyst­kim ulep­sze­nia w czę­ści BLE (Blue­to­oth Low Ener­gy) stan­dar­du, zwięk­sza­ją­ce funk­cjo­nal­no­ść ko­mu­ni­ka­cji BLE w apli­ka­cjach In­ter­ne­tu Przed­mio­tów (IoT).
23 maja 2017

dr inż. Grażyna Gilewska

Elek­trycz­ne urzą­dze­nia me­dycz­ne: Wy­ma­ga­nia ogól­ne do­ty­czą­ce pod­sta­wo­we­go bez­pie­czeń­stwa i za­sad­ni­czy­ch pa­ra­me­trów funk­cjo­nal­nych – Kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tycz­na – Wy­ma­ga­nia i ba­da­nia: Nor­ma PN-EN 60601-1-2

W opar­ciu o wy­ma­ga­nia nor­my PN-EN 60601-1-2 przed­sta­wio­ne zo­sta­ną do­pusz­czal­ne po­zio­my od­por­no­ści i me­to­dy po­mia­ru dla me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych i me­dycz­nych sys­te­mów elek­trycz­nych. Wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce emi­sji elek­tro­ma­gne­tycz­nej istot­ne są dla ochro­ny in­nych me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych, me­dycz­nych sys­te­mów elek­trycz­nych, nie­me­dycz­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych (np. kom­pu­te­rów), urzą­dzeń te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych (np. ra­dio/TV, te­le­fon, ra­dio­na­wi­ga­cja).
30 maja 2017

dr inż. Norbert Litwińczuk

Struk­tu­ry i cha­rak­te­ry­sty­ki sze­ro­ko­pa­smo­wy­ch wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych

Na se­mi­na­rium omó­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne struk­tu­ry sze­ro­ko­pa­smo­wych wzmac­nia­czy wie­lo­ka­na­ło­wych do sys­te­mów ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne ich wła­ści­wo­ści, cha­rak­te­ry­sty­ki oraz moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia.
6 czerwca 2017

dr inż. Dariusz Jańczak

Es­ty­ma­cja przy obec­no­ści za­kłó­ceń ano­mal­nych

Wraż­li­wo­ść na za­kłó­ce­nia sta­no­wi istot­ny pro­blem w przy­pad­ku co­raz bar­dziej zło­żo­nych sys­te­mów elek­tro­nicz­nych. Sys­te­my ta­kie pro­jek­to­wa­ne są naj­czę­ściej przy za­ło­że­niu od­dzia­ły­wa­nia ty­po­wych wa­run­ków za­kłó­ce­nio­wych. Po­ja­wie­nie się za­kłó­ceń ano­mal­nych, czy­li za­kłó­ceń o wyż­szym po­zio­mie lub cha­rak­te­ry­sty­kach in­nych niż za­kła­da­ne pro­wa­dzi do wzro­stu błę­du es­ty­ma­cji wiel­ko­ści re­pre­zen­to­wa­nej przez sy­gnał. W ra­ma­ch se­mi­na­rium zo­sta­nie przed­sta­wio­ny prze­gląd me­tod po­zwa­la­ją­cych na mi­ni­ma­li­za­cję błę­du es­ty­ma­cji w wa­run­kach po­ja­wia­ją­cych się za­kłó­ceń ano­mal­nych. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne po­rów­na­nia wy­bra­nych me­tod oraz za­le­ce­nia ich sto­so­wa­nia.
13 czerwca 2017

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Rów­na­nie Fok­ke­ra-Plan­ka i je­go za­sto­so­wa­nia w te­le­ko­mu­ni­ka­cji i sys­te­ma­ch ste­ro­wa­nia

Rów­na­nie Fok­ke­ra-Plan­ka je­st rów­na­niem w po­chod­ny­ch cząst­ko­wych, któ­re opi­su­je ewo­lu­cję cza­so­wą funk­cji gę­sto­ści roz­kła­du praw­do­po­do­bień­stwa współ­rzęd­nych oraz im­pul­su czą­stek w pro­ce­sach z wła­ści­wo­ścia­mi sto­cha­stycz­ny­mi. W te­le­ko­mu­ni­ka­cji i teo­rii ste­ro­wa­nia wy­ko­rzy­stu­je się dla mo­de­lo­wa­nia nie­li­nio­wych i li­nio­wych sys­te­mów dy­na­micz­nych i sy­gna­łów oraz dla es­ty­ma­cji pa­ra­me­trów sy­gna­łów i pro­ce­sów po­nie­waż peł­na in­for­ma­cja o nich je­st za­war­ta w ewo­lu­cji gę­sto­ści roz­kła­du praw­do­po­do­bień­stwa. W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no sze­reg przy­kła­dów za­sto­so­wa­nia rów­na­nia Fok­ke­ra-Plan­ka w nie try­wial­nych roz­wią­za­niach za­gad­nień teo­rii fil­tra­cji nie­li­nio­wej.
3 października 2017

dr inż. Jarosław Wiater

Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zale­ceń Polskiej Izby Ubezpie­czycieli PIU

Pod­czas wy­stą­pie­nia przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­le­ce­nia Pol­skiej Izby Ubez­pie­czeń w za­kre­sie ochro­ny od­gro­mo­wej i prze­pię­cio­wej opu­bli­ko­wa­ne 2 czerw­ca 2017 ro­ku. Prze­zna­czo­ne one są dla przed­się­bior­ców i osób za­rzą­dza­ją­cy­ch nie­ru­cho­mo­ścia­mi, pra­cow­ni­ków za­kła­dów ubez­pie­czeń od­po­wie­dzial­nych za oce­nę ry­zy­ka i li­kwi­da­cje szkód oraz po­śred­ni­ków ubez­pie­cze­nio­wych. Przed­sta­wio­ne zo­sta­ną po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy pro­jek­to­we, wy­ko­naw­cze i wy­ni­ka­ją­ce z co­dzien­nej eks­plo­ata­cji , któ­re mo­gą skut­ko­wać wy­łą­cze­niem od­po­wie­dzial­no­ści ubez­pie­czy­cie­la w za­kre­sie li­kwi­da­cji szko­dy.